ปิด Code Spell Checker ไม่ให้ตรวจภาษาไทย

ปิด Code Spell Checker ไม่ให้ตรวจภาษาไทย

• 1 min